Clip » การลงนามความร่วมมือเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเชียงใหม่ เพื่อการเชื่อมต่อต้นทางสู่ปลายทางที่ สะดวก รวดเร็ว “Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network”

การลงนามความร่วมมือเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเชียงใหม่ เพื่อการเชื่อมต่อต้นทางสู่ปลายทางที่ สะดวก รวดเร็ว “Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network”

2 มิถุนายน 2019

การลงนามความร่วมมือเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเชียงใหม่ เพื่อการเชื่อมต่อต้นทางสู่ปลายทางที่ สะดวก รวดเร็ว “Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network”

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.เชียงใหม่ ประธานเปิดการลงนามความร่วมมือเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเชียงใหม่ เพื่อการเชื่อมต่อต้นทางสู่ปลายทางที่ สะดวก รวดเร็ว “Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network” พร้อมด้วย ผูดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสาธารณะ สถาบันนโยบายสาธารณะ มช พลโทภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

นายวิรุฬ พรรณเทวี รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า“การผลักดันให้เมืองเชียงใหม่สามารถบรรลุเป้าหมายเมืองคาร์บอนต่ำได้นั้นถือเป็นงานสำคัญที่จะนำมาปฏิบัติได้จริงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอบเขตของโครงการนี้ได้ครอบคลุมถึงการทบทวนและวิเคราะห์การดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบขนส่งสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเน้นการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในเมืองเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการจัดตั้งเครือข่ายการเดินทาง ในเมืองเชียงใหม่“Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network” ระบบขนส่งมวลชนที่ต่อเชื่อมเข้าจากต้นทางสู่ปลายทาง โดยมี connectivity มากที่สุด การเชื่อมต่อถึงกัน เพราะการคมนาคมขนส่งที่สมบูรณ์ ที่ให้การเดินทางเป็นเรื่องง่าย เชื่อมต่อ connect ระหว่างสถานที่ต่างๆ เพื่อนำคนและสิ่งของจากที่หนึ่งถึงที่หนึ่ง จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง การเชื่อมต่อที่ดี ต้องเป็นไปอย่างราบรื่น สะดวก มีจุดเชื่อมต่อที่น้อยที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุด และมีค่าใช้จ่ายต่อหัวน้อยที่สุด

สถาบันนโยบายสาธารณะ มช. ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในโครงการ Low Carbon Demonstration Project Implementation for Chiang Mai Municipality โดย นายลุค สตีเวนส์ (Mr. Luc Stevens) ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative) ได้ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยภายในเมือง ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสะท้อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมภายในเมืองได้

ผศ.ดร.ปุ่น เผยว่า การปรับเปลี่ยนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มาเป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยสร้างความร่วมมือเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเมืองเชียงใหม่ จะเกิดการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งอุตสาหกรรมบริการ และสร้างความพร้อมในการพัฒนาด้านต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะตามมาในอนาคต”

ในอนาคตก็มุ่งหวังที่จะสามารถลดการใช้รถส่วนตัว ลดการจราจรและลดก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากไอเสียเครื่องยนต์ และลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง ต่อไป

#คลื่นเหนือ #northwave10475 #northupdate #ChiangMaiSmartMobilityAllianceNetwork

 

ติดตามแฟนเพจ ” North Wave 10475 “ <<< คลิ้กเล้ย!!!