Update » Water Festival 2018 วิถีน้ำวิถีไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย

Water Festival 2018 วิถีน้ำวิถีไทย สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย

18 เมษายน 2018

 

“ย้อนสู่วัฒนธรรมล้านนาโบราณ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง”
ม่วนขนาดสงกรานต์ล้านนา ไปแอ่วกาดวิถีโบราณดีงาม นุ่งเมือง ผ่อศิลป์ กิ๋นข้าว

 

 

ใช้เรื่องราวประเพณีปีใหม่เมืองที่นำแนวคิดที่เน้นความสวยงามสนุกสนานได้ความรู้มีสีสัน ออกมาทั้งในรูปแบบกิจกรรมการแสดงในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อน การซอ และการแสดงที่คึกคักในรูปแบบของวงดนตรีปี่พาทย์ ในรูปแบบของชาวล้านนา วงกลองซะล้อซอซึง การแสดงของหลากหลายชาติพันธุ์ตลอดวันที่หาชมได้ไม่บ่อยนัก สนุกเสน่ห์ตามแบบฉบับสงกรานต์ของชาวเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และพิเศษพบกับ “พี่หมื่นเรือง” ปรมะ อิ่มอโนทัย ในวันที่ 14 เม.ย. ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดกร๊าดกันสุดๆ

 

 

ดื่มดำพื้นที่ที่เป็นมงคลด้วยพระพุทธรูปประจำวัดเกิด เสพภาพเขียนสีปีนักกษัตริย์ครบรสทั้งอาหารการกินแบบล้านนาอย่างมีมนต์ พร้อมมีโอกาสร่วมชิมและปรุงกันอย่างสนุกสนานในวันดา เสน่ห์ในการจับจัดประดิษฐ์ของเล่นของที่ใช้ในงานบุญด้วยตนเองอย่างภาคภูมิใจ ตัดช่อ ตัดตุง ทำหมากสุ่ม หมากเบ็ง เพื่อเป็นเครื่องสักการะในวันพญาวัน เป็นต้น อยู่ภายใต้อาคารสิ่งก่อสร้างในรูปแบบพื้นบ้านล้านนาที่สวยงาม ด้วยวัสดุพื้นถิ่นฯและทุกอย่างจะถูกจัดอยู่ในพื้นที่ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หมาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา(The Lanna Traditional House Museum) ที่เป็นพื้นที่จัดแสดงอาคารด้านสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตล้านนา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน มีเรือนโบราณล้านนา 8 หลังเรือน เครื่องผูก 1 หลังและยุ้งข้าวล้านนา 4 หลังดังนี้

 

เรือนโบราณล้านนา จำนวน 8 หลัง
1.เรือนทรงอาณานิคม(ลุงคิว)
2.เรือนชาวเวียงเชียงใหม่(พญาปงลังกา)
3.เรือนกาแล(อุ๊ยผัด)
4.เรือนกาแล(พญาวงศ์)
5.เรือนไทลื้อ(หม่อนตุด)
6.เรือนพื้นถิ่นล้านนา(อุ๊ยแก้ว)
7.เรือนพื้นถิ่นอาเภอแม่แตง
8.เรือนทรงปั้นหยา(อนุสารสุนทร)
9.เรือนเครื่องผูก

ยุ้งข้าวล้านนา(หลองข้าว) จำนวน 4 หลังประกอบด้วย
1.ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์(เลาหวัฒน์)
2.ยุ้งข้าวอำเภอป่าซาง(นันทขว้าง)
3.ยุ้งข้าวอำเภอสารภี
4.ยุ้งข้าวเปลือย